انجمن کواترنری ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
اخبار همایش 2021 انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/10 | 

2nd International Conference on Quaternary Sciences Iran, Gorgan 2021

 

It is a great pleasure to invite you to the

2nd International Conference on Quaternary Science Gorgan, Iran October 10-15th, 2021

Conference (2 days) Excursion (4 days)

http://conf.iranqua.ir/

نشانی مطلب در وبگاه انجمن کواترنری ایران:
http://iranqua.ir/find.php?item=1.62.318.fa
برگشت به اصل مطلب